طرح بندی 1 سطر

طرح بندی 2 سطر

طرح بندی 3 سطر

طرح شبکه

تومان

دوره آموزش علوم اعصاب محاسباتی از مقدمات تا مباحث پیشرفته – بخش اول (آموزش پایتون مقدماتی و آشنایی با اصول اولیه با هوش مصنوعی و علوم اعصاب محاسباتی و نقشه راهی برای ورود به پژوهش در این حیطه)

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

تومان

دوره هسته نوروهیومنیتیز انجمن صدرا

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

تومان

دوره هسته علوم اعصاب شناختی انجمن صدرا: بخش دوم

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

15,000 تومان

دوره آموزشی سالیانه انجمن صدرا: بخش دوم

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

تومان

دوره آموزش علوم اعصاب محاسباتی از مقدمات تا مباحث پیشرفته – بخش اول (آموزش پایتون مقدماتی)

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

طرح آجاکس بینهایت

تومان

دوره آموزش علوم اعصاب محاسباتی از مقدمات تا مباحث پیشرفته – بخش اول (آموزش پایتون مقدماتی و آشنایی با اصول اولیه با هوش مصنوعی و علوم اعصاب محاسباتی و نقشه راهی برای ورود به پژوهش در این حیطه)

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

تومان

دوره هسته نوروهیومنیتیز انجمن صدرا

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

تومان

دوره هسته علوم اعصاب شناختی انجمن صدرا: بخش دوم

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

15,000 تومان

دوره آموزشی سالیانه انجمن صدرا: بخش دوم

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

تومان

دوره آموزش علوم اعصاب محاسباتی از مقدمات تا مباحث پیشرفته – بخش اول (آموزش پایتون مقدماتی)

دسترسی: در انبار موجود نمی باشد