آخرین دوره ها

شورای مرکزی

ریحانه سادات رضویان

مسئول اجرایی / دوره سالیانه

کیانا اورنگی

مسئول پژوهش

نگار بوربور جام بزرگی

مسئول پایش (RM)

نگار ترکمن

مسئول آموزش

هستی زینلی

دبیر انجمن

امیرحسین خانزاده

کارگروه آموزش

روژینا مرتضوی

مسئول روابط عمومی

آخرین نوشته های وبلاگ